Statut

Rozdział I

Ustanowienie – Cel

Art. 1

Wspólnota św. Jacka, zwana dalej Wspólnotą, jest wspólnotą ewangelizacyjną powstałą w archidiecezji poznańskiej. Patronem Wspólnoty jest św. Jacek. Jest On dla wszystkich członków wzorem pójścia za Chrystusem w dziele głoszenia Ewangelii, kultu Eucharystii i czci do Maryi.

Art. 2

Miejscem spotkań i podstawowej formacji Wspólnoty jest klasztor oo. dominikanów w Poznaniu (ul. Kościuszki 99, 61–716 Poznań). Głównym terenem działalności Wspólnoty jest Archidiecezja Poznańska.

Art. 3

Swoje zadania Wspólnota wypełnia w posłuszeństwie Kościołowi Katolickiemu reprezentowanemu przez biskupa miejsca, przeora klasztoru oo. dominikanów w Poznaniu oraz duszpasterza prowadzącego Wspólnotę (Hbr 13,17).

Art. 4

Celem Wspólnoty jest szukanie i głoszenie Królestwa Bożego (Mt 6,33). „Szukanie Królestwa” przejawia się w zawiązywaniu wspólnoty chrześcijan pragnących żyć duchem Ewangelii w jedności, wzajemnej miłości i służbie sobie nawzajem. Z tego wypływa nadrzędne zadanie Wspólnoty tj. bezpośrednie głoszenie kerygmatu – Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, zmartwychwstałego i uwielbionego (Rz 8,34), a także przygotowanie członków do posługi ewangelizacji. Dla realizacji swych celów Wspólnota może podejmować ścisłą współprace z innymi wspólnotami, stowarzyszeniami, ruchami krajowymi i zagranicznymi oraz innymi wyznaniami chrześcijańskimi w dziele Nowej Ewangelizacji.

Art. 5

Podstawową przestrzenią działania  Wspólnoty jest tzw. pierwsze głoszenie – czyli bezpośrednie głoszenie Ewangelii, które ma za zadanie wzbudzić wiarę w tych, którzy nie znają Chrystusa lub nie doświadczyli jeszcze jego Miłości. 

Jedną z przestrzeni pierwszego głoszenia jest ewangelizacja uliczna, której ostatecznym celem jest przyprowadzanie ludzi do osobistej relacji z Jezusem Chrystusem.

Drugim fundamentalnym obszarem ewangelizacji podejmowanym przez Wspólnotę jest głoszenie Ewangelii na krańcach Pól Lednickich podczas corocznego spotkania młodzieży. Wspólnota bierze odpowiedzialność za koordynowanie Ewangelizatorami Lednickimi jako jedną ze służb lednickich.

Art. 6

Inne formy działalności ewangelizacyjnej Wspólnoty obejmują m.in. rekolekcje szkolne i parafialne, udział w działaniach ewangelizacyjnych odbywających się na terenie Archidiecezji Poznańskiej, wsparcie w tych działaniach (przez wspólną posługę lub działania formacyjne) innych wspólnot, grup i ruchów, oraz wszystkie inne formy ewangelizacji podejmowane dla dobra Kościoła jak posługa na rzecz ubogich, bezdomnych, dzieła miłosierdzia, jałmużna oraz modlitwa. Wszystkie powyższe dzieła ewangelizacyjne podejmowane są po wcześniejszym rozeznaniu przez Wspólnotę.

Rozdział II

Struktura Wspólnoty

Art. 7

Wspólnotę prowadzi oddelegowany do tego celu prezbiter (duszpasterz). Ma on do swojej pomocy świeckiego lidera oraz grono Odpowiedzialnych.

Art. 8

Za animację poszczególnych gałęzi życia wspólnotowego odpowiadają grupy posługujących zwane dalej Diakoniami. Na czele każdej z nich stoją Odpowiedzialni za Diakonię. Do grona Odpowiedzialnych włącza się również Koordynatorów Lednicy i Skarbnika wspólnoty.

Art. 9

Do zadań grona Odpowiedzialnych należy:

 • pomoc w przygotowaniu ogólnych programów działania Wspólnoty,
 • uchwalenie priorytetów działań Wspólnoty na najbliższy rok,
 • przyjęcie sprawozdania każdego odpowiedzialnego podczas spotkania sprawozdawczego,
 • proponowanie zmian w Statucie,
 • koordynacja bieżących działań Wspólnoty,
 • dbanie o współpracę i jedność między diakoniami,
 • formowanie następców, mogących przejąć posługę w kolejnym roku.

Rozdział III

Formacja

Art. 10

Celem formacji we Wspólnocie św. Jacka jest odnawianie tożsamości chrzcielnej dziecka Bożego (Ga 3, 26-27) oraz przygotowanie do służby Bogu i drugiemu człowiekowi (1 P 1,22). 

Art. 11

Odnawianie tożsamości chrzcielnej członków Wspólnoty, ma prowadzić do pójścia za Jezusem i zjednoczenia z Nim, oraz świadomego otwarcia się na Ducha Świętego, który uczy ich modlić się do Ojca (Rz 8,15), a stawszy się ich życiem pobudza do działania.

Ma to źródło szczególnie w doświadczeniu chrztu w Duchu Świętym i podtrzymywaniu żywotności tego doświadczenia poprzez modlitwę indywidualną, wspólnotową, życie sakramentalne, czytanie Słowa Bożego. Owocem tego powinna być rodząca się w człowieku miłość i pragnienie posługi – zwłaszcza poprzez uczestnictwo w dziełach podejmowanych przez Wspólnotę.

Art. 12

Zarówno na drodze modlitwy jak i w ewangelizacji, Wspólnota pragnie czerpać z doświadczenia katolickiej odnowy charyzmatycznej m.in. poprzez modlitwę uwielbienia (Ps 34,2-4) oraz otwieranie się na dary charyzmatyczne i posługę nimi  (1 Kor 14,5.12). Pieczę nad posługą charyzmatyczną sprawuje duszpasterz Wspólnoty, którą koordynuje za pośrednictwem Odpowiedzialnych. Rozeznanie charyzmatów  na podstawie ich owoców podejmuje cała Wspólnota,  przede wszystkim podczas wspólnych spotkań modlitewnych (1 Kor 14,29). Przyzwolenie dla posługi podczas prowadzonych rekolekcji i ewangelizacji należy do duszpasterza i lidera Wspólnoty (1 Tes 5, 19-22).

Art. 13

Formacja członków Wspólnoty obejmuje 2 etapy:

 • etap przygotowawczy: zapoznanie się z duchowością i charyzmatem Wspólnoty poprzez uczestnictwo w otwartych spotkaniach modlitewno-formacyjnych wspólnoty
 • etap formacji pogłębionej: wspólna modlitwa, zaangażowanie w dzieła ewangelizacyjne i posługę Wspólnoty, regularny udział w spotkaniach kręgów biblijnych, 

Art. 14

Podjęcie formacji pogłębionej następuje poprzez osobistą decyzję o większym zaangażowaniu w życie Wspólnoty, podjętą po rozmowie z liderem i duszpasterzem Wspólnoty.

Art. 15

W ramach formacji i posługi we Wspólnocie, odbywają się:

 • Eucharystia u oo. dominikanów,
 • wtorkowe spotkania modlitewno-formacyjne
 • ewangelizacja uliczna
 • kręgi biblijne (czytanie Pisma Świętego i dzielenie się Słowem Bożym)
 • organizacja posługi ewangelizacyjnej podczas spotkania LEDNICA
 • spotkania odpowiedzialnych za Diakonie
 • wybory odpowiedzialnych

Rozdział IV

Zmiany statutu

Art. 16

Każdorazowa zmiana statutu wymaga jednomyślnej zgody duszpasterza i grona odpowiedzialnych.